Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických osob, právnických osob, spolků a dalších subjektů, jejichž společným zájmem je chov hmyzu z čeledi Apidae (především včel a čmeláků), environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (dále jen EVVO), ochrana přírody a krajiny, udržitelné zemědělství, a výroba a zpracování potravin.
Spolek vytváří zázemí pro environmentální, přírodovědné, technické a potravinářské vzdělávání, podporuje jednání v souladu s ochranou přírody a krajiny, s programem rozvoje a obnovy venkova, a s obecně prospěšnou veřejnou činností spolku.